Pro koho je činnost určena

Naše aktivity jsou určeny především rodinám, které mají své děti v domácím (individuálním) vzdělávání. Cílem je umožnit dětem i dospělým setkávání se ve větší skupině, vyměňovat si zkušenosti a vzájemně se inspirovat. Našich aktivit se účastní většinou děti se svými rodiči, případně je možné si děti vzájemně pohlídat.

Děti, které se našich aktivit účastní, jsou většinou školní a předškolní, ale často se k nám přidávají rodiče s menšími dětmi, kteří domácí vzdělávání v budoucnu plánují. Rozhodující je souznění rodičů s filozofií naší komunitní skupiny. Cílem je vytvoření kolektivu různě starých dětí, které se vzájemně učí a inspirují. Každý den tráví s dětmi minimálně dva dospělí z řad rodičů.

Od rodičů očekáváme aktivní podílení se na fungování komunity a její ovlivňování. Každý, kdo sdílí naše principy, se může stát členem spolku. Proto může průběžně docházet ke změnám, které si členové spolku odsouhlasí.

Průběh dne

Každý den jsou přítomny minimálně dvě dospělé osoby, které zajišťují chod, vaří oběd, topí v kamnech a vykonávají mnoho praktických činností. Mohou nabízet dětem své aktivity, ale především reagují na aktuální zájmy dětí. Děti si většinou hrají samy, organizují si své aktivity a plánují svůj čas. Mají k dispozici různé vzdělávací pomůcky, se kterými můžou pracovat podle svého zájmu a své úrovně. Dále mají k dispozici velké množství stolních her, stavebnic, kostýmů, knih a encyklopedií, které si můžou půjčit i domů.

Před obědem si většinou uděláme společný kroužek, na kterém sdílíme své potřeby, plánujeme různé aktivity, výlety, projekty a další činnosti. V PUČi ke společnému učení většinou nedochází, pouze pokud se děti domluví na nějaké společné aktivitě. Vše je dobrovolné a kdokoli chce aktivitu opustit, může.

Řízené učení je v rukou rodičů, pokud mají potřebu své děti něco učit. Nepřebíráme zodpovědnost za vzdělání dětí, tu mají rodiče, ale pomáháme mapovat dovednosti a kompetence dětí získávané v PUČi.

Největší důraz se snažíme klást na komunikační dovednosti dětí, jejich spolupráci a vzájemný respekt. Je pro nás důležitý rozvoj kreativity, vnitřní motivace k učení a objevování a rozvíjení talentů a nadání každého dítěte.

Děti se podílejí na fungování, postupně podle věku přebírají zodpovědnost za praktické činnosti nutné k životu ve skupině. Pamáhají s vařením, úklidem, připravou dřeva, péčí o zahradu i o zvířata. Zjišťují, v čem jsou dobří a čím mohou být skupině prospěšní.

Každou středu organizujeme výlety. Minimálně 1× měsíčně vyjíždíme někam dál z Milovic (Praha, Nymburk, Poděbrady…), ostatní dny se pohybujeme spíše v bližším okolí. V zimním období si pronajímáme sokolovnu v Benátkách nad Jizerou.